Inżynieria środowiska

STUDIA STACJONARNE
studia pierwszego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia siętreści kształcenia
 
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
studia drugiego stopnia
sylwetka absolwentaefekty uczenia siętreści kształcenia
 

Studia Stacjonarne
Kierunek: Inżynieria środowiska (zobacz opis) 

Studia pierwszego stopnia-inżynierskie7 sem.Inżynieria komunalna (zobacz opis)
 Environmental Engineering (oferta w języku angielskim) (zobacz opis)
Studia drugiego stopnia3 sem.Inżynieria sanitarna i wodna (zobacz opis)
Process engineering and Environmental Protection  (oferta w j. ang.) (zobacz opis)
Biotechnology (oferta w j. ang.) (zobacz opis)
Environmental Biotechnology (oferta w j. ang.) (zobacz opis)

Studia Niestacjonarne
Kierunek: Inżynieria środowiska (zobacz opis)

Studia drugiego stopnia

4 sem.

 Inżynieria sanitarna i wodna (zobacz opis)

 

Kierunek przewidziany jest dla kandydatów posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i  c.o., wentylacji i klimatyzacji, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymaganiom stawianym współczesnej kadrze inżynieryjnej.

Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy.

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zakresie opracowań hydrologicznych oraz o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Na studiach I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są studia stacjonarne w języku polskim w zakresie Inżynieria komunalna oraz w języku angielskim w zakresie Environmental Engineering

Na studiach II stopnia na kierunku inżynieria środowiska - studia stacjonarne - student ma możliwość wyboru  zakres prowadzony w języku polskim: Inżynieria sanitarna i wodna oraz  trzy zakresy prowadzone w języku angielskim: Process Engineering and Environmental Protection,  Biotechnology, i Environmental Biotechnology. Na studiach niestacjonarnych realizaony jest  zakres: Inżynieria sanitarna i wodna

 

 

 

Studia Stajonarne Pierwszego Stopnia

Zakres: Inżynieria komunalna

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska przygotowują do pracy w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska oraz w branżowych firmach handlowych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 210. Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska kończą się pracą inżynierską i egzaminem inżynierskim. Absolwenci 3,5 - letnich stacjonarnych studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 7 tygodni (280 h).

 
Sylwetka absolwenta
 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska: zakres inżynieria komunalna posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu. Dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych tworzących systemy infrastruktury technicznej z zakresu: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., wentylacji i klimatyzacji. Absolwent zna także w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym. Opanował umiejętność korzystania z  technik komputerowych, w tym także do projektowania.

Uprawnienia:

Absolwent kierunku inżynieria środowiska w zakresie inżynieria komunalna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z inżynierią ochrony środowiska. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, energetyka cieplna, dostawa gazu, unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie czystości), w firmach budowalno-instalacyjnych, w służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych (eksploatacja obiektów, sieci i instalacji związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, produkcja i dostarczenie energii cieplnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami), w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, biurach projektów oraz w branżowych firmach handlowych

Studia Stajonarne Pierwszego Stopnia

Zakres: Environmental Engineering

The program of the English-taught Bachelor’s study focuses on problems related to environmental engineering and sustainable development. Graduates will have engineering skills based on general knowledge of basic subjects such as mathematics, physics, chemistry and microbiology. They will acquire knowledge about the components of the environment and basic technologies used in water and wastewater treatment, land reclamation, management of waste and air protection. The program focuses on the production of bioenergy and the microbiological bases of biotechnological processes in environmental engineering. Students will gain basic knowledge in the field of quality assessment, management and law in environmental protection in the national and international perspective. Students can shape their professional path by choosing facultative classes covering various aspects of environmental engineering.

Studia Stacjonarne i Niestacjonarne Drugiego Stopnia

Zakres: Inżynieria sanitarna i wodna

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska zakres inżynieria sanitarna i wodna przygotowują do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska i obsługi technicznej oraz w instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW) oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych.

 

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych. Studia drugiego stopnia stacjonarne na kierunku inżynieria środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 90.Studia drugiego stopnia kończą się pracą magisterską egzaminem magisterskim. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier. Program studiów przewiduje realizację praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 4 tygodni (160 h).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

 
Sylwetka absolwenta
 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska – zakres inżynieria sanitarna i wodna posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz infrastruktury gospodarki wodnej.

Absolwent zakresu inżynieria sanitarna i wodna przygotowany jest do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji budowlanych, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i obiektów do ujmowania,  uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, uzyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Ma kompetencje do zarządzania gospodarką wodną na różnych szczeblach decyzyjnych, w tym programowania i planowania jej obiektów, projektowania przedsięwzięć i budowli hydrotechnicznych, realizacji procesu inwestycyjnego obiektów hydrotechnicznych służących retencji, ujmowaniu i przesyłaniu wody, ochrony przed powodzią. Jest także przygotowany do przeprowadzenia badań służących monitoringowi środowiska,  pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Potrafi także zaplanować i wdrożyć system zarządzania środowiskiem  w przedsiębiorstwie oparty o wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii chroniących środowisko. Rozumie celowość ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Uprawnienia:

Absolwent zakresu inżynieria sanitarna i wodna jest przygotowany do pracy w biurach projektów, firmach budowlano-instalacyjnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się: zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, w zakładach przemysłowych w działach ochrony środowiska, w spółkach wodno-ściekowych, firmach melioracyjnych, w instytucjach zajmujących się zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów wodnych  oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii sanitarnej i wodnej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów  II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych zakresach. Ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+, zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane) absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowani do uzyskania uprawnień budowlanych.

 

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Zakres: Environmental biotechnology  (Biotechnologia środowiskowa)

Master’s course in Environmental Biotechnology is offered for international students. Environmental Biotechnology is an exciting, fast-growing interdisciplinary field with excellent career opportunities. Our graduates with a Master’s degree in this field possess skills in engineering and molecular biology that are in demand in a wide range of industries and scientific fields. Our teachers have years of experience in teaching international students. They  are actively involved in the field, with a variety of ongoing research programs and many international publications. We are committed to both practical and theoretical education, so our Master’s students work with us on our research projects in our modern laboratories. Graduates from our program possess advanced knowledge of natural sciences. They have technical expertise in the field of biotechnology, including bioenergy technologies. They can solve problems related to the use of the natural environment using various technologies, including remediation. They use molecular techniques as a tool to draw conclusions about the state of the environment. When dealing with damage to the environment, they can identify the risks and take action to restore environmental balance. Our graduates understand the desirability of continuing education, professional development and international cooperation, and are well prepared for doctoral studies if they choose this career path. With this combination of skills and attitudes, our graduates are well prepared for a successful career in industry or academic institutions.

 
Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w zakresie biotechnologii. Będzie potrafił wykorzystać metody i techniki biotechnologiczne do rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem ze środowiska przyrodniczego. W przypadku dewastacji środowiska podejmie działania zmierzające do przywrócenia równowagi środowiskowej. Absolwent będzie przygotowany do pracy naukowej oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii środowiskowej. Będzie rozumiał celowość ustawicznego kształcenia, rozwoju zawodowego, współpracy międzynarodowej oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Uprawnienia:

Absolwenci tego zakresu znajdą zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z inżynierią środowiska, będą studiować na studiach III stopnia

 

Studia stacjonarne Drugiego Stopnia

Zakres: Process Engineering and Environmental (Protection Inżynieria procesowa i ochrona środowiska)

The studies are conducted by the Faculty of Environmental Sciences (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland) and the Faculty of Mechanics and Engineering (University of Applied Sciences in Offenburg, Germany). Courses start in the spring/summer semester. One semester will be spent in Offenburg and one in Olsztyn. In the third semester students may choose their place of study. After successfully completing three semesters, students earn a “double MSc” and are awarded certificates from both universities. All students participate in real-world projects, in addition to attending lectures and lab classes. Students solve problems related to the use of the natural environment using various technologies. They learn how to use advanced research techniques to draw conclusions about the state of the environment. Our graduates have the necessary skills and attitudes for a successful career in industry or academic institutions.

For more information see: http://wg.uwm.edu.pl/en/study-english/process-engineering-environmental-protection

 
Sylwetka absolwenta
 

Absolwent II stopnia kształcenia na kierunku ochrona środowiska (UWM w Olsztynie) oraz kierunku inżynieria procesowa (Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu) Zakres Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology ma poszerzoną wiedzę z biologii molekularnej, chemii, mechaniki, inżynierii procesowej, biotechnologii i technologii stosowanych w ochronie środowiska.

Absolwenci zakresu znają nowoczesne technologie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów oraz wykorzystują metody biologii molekularnej do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym.

Rozległa i dogłębna wiedza teoretyczna i praktyczna, sprawność w docieraniu do zasobów wiedzy, znajomość nowoczesnych technologii i metod badawczych oraz umiejętność stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, praca w zespole międzynarodowym, umiejętność sprostania wyzwaniom konkurencji są najważniejszymi atutami absolwentów studiów II stopnia specjalności Process Engineering and Environmental Protection and Biotechnology.

Uprawnienia:

Absolwenci tego zakresu znajdują zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle i instytucjach związanych z ochroną środowiska, studiują na III stopniu.

 

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Zakres: Biotechnology Biotechnologia

This program focuses on problems related to the use of biotechnology in engineering and environmental protection, food production as well as in the bioeconomy, including recovery of bioproducts and energy from waste materials. The program provides microbiological knowledge on the basics of biotechnological processes in environmental engineering and presents the possibilities of biotechnology transfer from a laboratory scale to a technical scale. Students will have the opportunity to develop soft skills and creative thinking. They will learn about trends, perspectives and limitations, including ethical ones, of a biotechnology-based economy.

Graduates of the MBT specialization are prepared to work with modern biotechnologies related to engineering and environmental protection, bioenergy production and food. The most important assets of graduates of the Master’s program Biotechnology are wide theoretical and practical knowledge, knowledge of modern biotechnologies and research methods, including molecular ones and the ability to work individually and in an international team. MBT graduates can find employment in international corporations dealing with biotechnology in engineering and environmental protection, industry, food production, biogas and biorefineries, in state and local government administration bodies operating in the bioeconomy, in research institutes or continue their education in Ph.D. studies.

For more information see: http://wg.uwm.edu.pl/en/study-english/biotechnology

 

 
Sylwetka absolwenta
 

Graduates of the MBT specialization are prepared to work with modern biotechnologiesrelated to engineering and environmental protection, bioenergy production and food. The most important assets of graduates of the Master’s program Biotechnology are wide theoretical and practical knowledge, knowledge of modern biotechnologies and research methods, including molecular ones and the ability to work individually and in an international team.

Uprawnienia:

MBT graduates can find employment in international corporations dealing with biotechnology in engineering and environmental protection, industry, food production, biogas and biorefineries, in state and local government administration bodies operating in the bioeconomy, in research institutes or continue their education in Ph.D. studies.