Egzamin dyplomowy

Harmonogram obron w roku ak. 2020/2021


Złożenie pracy dyplomowej

Procedura dyplomowania oparta jest na Zarządzeniu Nr 59/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych.
Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl

 Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej w twardych oprawach wydrukowane z APD ze znakiem wodnym. Praca dyplomowa powinna dodatkowo zawierać streszczenie oraz stronę tytułową w języku angielskim.
 • Przy pracy wspólnej należy złożyć 3 egzemplarze pracy dyplomowej.
 • Wydrukowany ze strony UWM i podpisany formularz dotyczący śledzenia losów absolwentów http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1
 • Wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej.
 • Wydrukowany z APD i podpisany przez promotora 1 egzemplarz Raportu z badania pracy dyplomowej z systemu JSA.
 • Dowód wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł. Koszt odpisu w jęz. ang. wynosi 40 zł. Osoby zainteresowane odpisem dyplomu w j. angielskim składają dodatkowo podanie z prośbą o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim. Opłatę należy wnosić na konto indywidualne studenta (do pobrania z systemu USOS, zakładka „moje studia” następnie „płatności") w tytule przelewu podać: opłata za wydanie dyplomu Imię i Nazwisko.

Powyższe dokumenty należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

 


EGZAMINY DYPLOMOWE
składy komisji wg kierunków

 

termin egzaminuBUDOWNICTWOGEODEZJA
i KARTOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNAINŻYNIERIA ŚRODOWISKAINŻYNIERIA
INFORMACJI
TURYSTYKA
I REKREACJA
LISTOPAD17/11/20 Komisja

19/11/20 Komisja
     
GRUDZIEŃ15.12.202016.12.2020    
styczeń 202119.01.2021     
luty 2021

09.02.2021
11.02.2021

11.02.2021

16 lutego 2021

10.02.2021
10.02.2021

15.02.2021

15.02.2021  
marzec 202116.03.202118.03.202119.03.2021 19.03.2021 

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych według zasad okrslonych z przedmiotowym zarządzeniu >>> czytaj więcej<<<

Zasady ogólne

 1. Egzamin dyplomowy może być: inżynierski lub magisterski.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  a) uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, b) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy inżynierskiej lub magisterskiej.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
 4. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnień kierunkowych plus 1/3 specjalnościowych).
 5. Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).

Terminy egzaminów dyplomowych

 1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej (15 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym; 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim).
 2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
 3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego studentowi, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów.

-------------------
Terminy egzaminów dyplomowych podano powyżej. Późniejsze terminy egzaminów uzgadniane są w dziekanacie po uwzględnieniu opinii promotora nt. stopnia zaawansowania prac dyplomowych poszczególnych studentów.

 

Wzory strony tytułowej pracy dyplomowej
obowiązują od stycznia 2020

Praca magisterska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca inżynierska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca licencjacka

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Projekt inżynierski

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

 

 

nazwy anglojęzyczne jednostek