Egzamin dyplomowy

Harmonogram obron w roku ak. 2023/2024Złożenie pracy dyplomowej

Procedura dyplomowania oparta jest na Zarządzeniu Nr 59/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych.
Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl


Uwaga!

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych według zasad okrslonych z przedmiotowym zarządzeniu >>> czytaj więcej<<<

Zasady ogólne

  1. Egzamin dyplomowy może być: inżynierski lub magisterski.
  2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
    a) uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, b) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy inżynierskiej lub magisterskiej.
  3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
  4. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnień kierunkowych plus 1/3 specjalnościowych).
  5. Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).

Terminy egzaminów dyplomowych

  1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej (15 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym; 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim).
  2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
  3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego studentowi, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów.

-------------------
Terminy egzaminów dyplomowych podano powyżej. Późniejsze terminy egzaminów uzgadniane są w dziekanacie po uwzględnieniu opinii promotora nt. stopnia zaawansowania prac dyplomowych poszczególnych studentów.

 

Wzory strony tytułowej pracy dyplomowej
obowiązują od stycznia 2020

Praca magisterska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca inżynierska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca licencjacka

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Projekt inżynierski

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

 

 

nazwy anglojęzyczne jednostek