Egzamin dyplomowy

EGZAMINY DYPLOMOWE
składy komisji

 

 

28.05.2020
kierunek budownictwo
5.06.2020
kierunek
gospodarka przestrzenna
8-9.06.2020
Geodezja i kartografia
25.06.2020
Geodezja i kartografia
26.06.2020
gospodarka przestrzenna
29.06.2020
geodezja i kartografia
30.06.2020
Budownictwo
1.07.2020
inżynieria środowiska
02.07.2020
Budownictw
3.07.2020
inżynieria środowiska
8.07.2020
Geodezja i Kartografia
09.07.2020
Gospodarka przestrzenna

Budownictwo
 

komisja 1

komisja 2

komisja 3

komisja 1

komisja 2

komisja 1 i 2


komisja 1 i 2 GIK
 

komisja 1 GP
komisja 2GP
 

komisja 1komisja 1
komisja 2
komisja 1komisja 1komisja 1

komisja 1 i 2
 

komisja 1 GP


komisja 1 B

 

 

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych według zasad okrslonych z przedmiotowym zarządzeniu >>> czytaj więcej<<<

Informacje dotyczące Archiwum Prac Dyplomowych: (zobacz opis)

 

Zasady ogólne

  1. Egzamin dyplomowy może być: inżynierski lub magisterski.
  2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
    a) uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, b) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy inżynierskiej lub magisterskiej.
  3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
  4. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z planem i programem studiów (2/3 zagadnień kierunkowych plus 1/3 specjalnościowych).
  5. Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).

Terminy egzaminów dyplomowych

  1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej (15 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym; 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim).
  2. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.
  3. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego studentowi, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów.

-------------------
Terminy egzaminów dyplomowych podano powyżej. Późniejsze terminy egzaminów uzgadniane są w dziekanacie po uwzględnieniu opinii promotora nt. stopnia zaawansowania prac dyplomowych poszczególnych studentów.

 

Wzory strony tytułowej pracy dyplomowej
obowiązują od stycznia 2020

Praca magisterska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca inżynierska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca licencjacka

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Projekt inżynierski

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Opis koperty

nazwy anglojęzyczne jednostek