2017 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 243 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 234-241 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 233 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie kryteriów zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 232 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Gabary w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 231 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie przez mgr. inż. Grzegorza Gabarę rozprawy doktorskiej w języku angielskim

U C H W A Ł A Nr 230 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorzowi Gabarze w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 461 z 13 marca 2019 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 229 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Krzana  i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 228 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 16 listopada 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Andrzeja Biłozora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia    

U C H W A Ł A Nr 227 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Andrzeja Biłozora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 226 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 26 października 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr Magdaleny Nowak w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia        

U C H W A Ł A Nr 225 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Nowak w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 224 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 grudnia  2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Agnieszce Dawidowicz

U C H W A Ł A Nr 223 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Dariuszowi Tomaszewskiego

U C H W A Ł A Nr 222 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tomaszewskiego

U C H W A Ł A Nr 216  - 221 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 215 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 25 października 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym   dr. inż. Tomasza Podciborskiego w dziedzinie nauk technicznych,  w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 214 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Tomasza Podciborskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 213 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 27 września 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Cezarego Kowalczyka w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 212 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Cezarego Kowalczyka w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 211 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Dariuszowi Gościewskiemu

U C H W A Ł A Nr 210 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  7 listopada 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Dariuszowi Tanajewskiemu

U C H W A Ł A Nr 209 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tanajewskiego

U C H W A Ł A Nr 208 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  24 paździerrnika 2017 roku w sprawie utworzenia specjalności Geodesy and Geoinformatics (Geodezja i Geoinformatyka) na kierunku Geodezja i Kartografia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w ramach realizacji projektu „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i Geoinformatyka realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie”

U C H W A Ł A Nr 207 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  24 paździerrnika 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Jakubowi Kalicie

U C H W A Ł A Nr 206 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  24 paździerrnika 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kality

U C H W A Ł A Nr 205 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  17 paździerrnika 2017 roku w sprawie  zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020,  szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania

Tekst jednolity uchwały nr 9 z 13 września 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 204 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  17 paździerrnika 2017 roku w sprawie zatwierdzenia procedur projakościowych przy nadawaniu stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz występowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych

U C H W A Ł A Nr 203 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  17 paździerrnika 2017 roku w sprawie likwidacji wybranego kierunku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia

U C H W A Ł A Nr 202 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  17 paździerrnika 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 201 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  17 paździerrnika 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 21 września 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym   dr inż. Moniki Marii Siejki w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia        

U C H W A Ł A Nr 200 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  17 paździerrnika 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Moniki Marii Siejki w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 199 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  17 paździerrnika 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 2016/2017”

U C H W A Ł A Nr 198 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  10 paździerrnika 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Markowi Hubertowi Zienkiewiczowi

U C H W A Ł A Nr 197 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  10 paździerrnika 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Huberta Zienkiewicza

U C H W A Ł Y Nr 185 - 196 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 184 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Cymermana w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 183 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcinowi Cymermanowi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia i wyznaczenia promotora

U C H W A Ł A Nr 182 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Krzana

U C H W A Ł A Nr 181 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Huberta Zienkiewicza i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 180 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tomaszewskiego i dopuszczenia jej do publicznej

U C H W A Ł A Nr 179 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tanajewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 178 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kality i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 177 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 29 sierpnia 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Wojciecha Jarmołowskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia           

U C H W A Ł A Nr 176 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Wojciecha Jarmołowskiego w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 175 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 29 czerwca 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym    dr. inż. Jacka Paziewskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia      

U C H W A Ł A Nr 174 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Jacka Paziewskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 173  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Kamilowi Kowalczykowi

U C H W A Ł A Nr 172 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadanie dr. inż. Adamowi Ciećko stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 171 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadanie dr inż. Wiolecie Błaszczak-Bąk stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 170 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana w sprawie powołania z dniem 1 października 2017 roku prof. dr. hab. inż. Tomasza Bajerowskiego, prof. zw. na Dyrektora Instytutu Geoinformacji i Kartografii

U C H W A Ł A Nr 169 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  19 września 2017 roku w sprawie  II etapu reorganizacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 168 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 września 2017 roku w sprawie  nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Pawłowi Przestrzelskiemu

U C H W A Ł A Nr 167 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  12 września 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Przestrzelskiego

U C H W A Ł A Nr 166 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 144 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych z zakresu utrzymania dróg na kierunku „budownictwo”

U C H W A Ł A Nr 164-165 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawach osobowych

U C H W A Ł A Nr 163 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 24 maja 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Dawidowicz w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia               

U C H W A Ł A Nr 162 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Dawidowicz w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 161 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawiewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Dariusza Gościewskiego w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 160 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawiewyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym     w dniu 22 maja 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym   dr. inż. Dariusza Gościewskiego w dziedzinie nauk technicznych,  dyscyplinie geodezja i kartografia 

U C H W A Ł A Nr 159 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Agnieszce Zwirowicz-Rutkowskiej

U C H W A Ł A Nr 158 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii Rady Wydziału w sprawie wniesionego przez dr inż. Małgorzatę Leszczyńską odwołania od Uchwały nr 98 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Małgorzacie Leszczyńskiej

U C H W A Ł A Nr 157 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  4 lipca 2017 roku w sprawie  przyznania Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

U C H W A Ł A Nr 156 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 149 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie i programie kształcenia studiów oraz zmian w obsadzie kadrowej studiów podyplomowych Wycena nieruchomości

U C H W A Ł A Nr 155 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 188 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów „Inżynieria kosmiczna” przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze.

Tekst jednolity uchwały nr 188 z 21 kwietnia 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 154 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii rady wydziału na zaliczenie, w roku akademickim 2015/2016, dodatkowych godzin w związku z prowadzeniem pracy magisterskiej wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych

U C H W A Ł A Nr 153 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tanajewskiego

U C H W A Ł A Nr 152 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Tomaszewskiego

U C H W A Ł A Nr 151 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Przestrzelskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 150 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  13 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2017 rok      

U C H W A Ł A Nr 149 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  6 czerwca 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr inż. Katarzynie Stępniak

U C H W A Ł A Nr 148 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  6 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Stępniak

U C H W A Ł A Nr 147 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe

U C H W A Ł A Nr 146 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia od roku akademickiego 2017/2018

U C H W A Ł A Nr 145 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie  zaopiniowania kandydatury dr inż. Elżbiety Szafranko na stanowisko kierownika studiów podyplomowych z zakresu UTRZYMANIA DRÓG

U C H W A Ł A Nr 144 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia i zatwierdzenia programu studiów podyplomowych z zakresu utrzymania dróg na kierunku „budownictwo”

U C H W A Ł A Nr 143 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 190 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

Tekst jednolity uchwały nr 190 z 21 kwietnia 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 142 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 298 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie określenia programu kształcenia na specjalności „gospodarka nieruchomościami”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 141 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia nowych specjalności „planowanie i inżynieria przestrzenna” i „Urbanistyka” na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tych specjalności

Tekst jednolity uchwały nr 283 z 15 grudnia 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 140 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 282 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia”

Tekst jednolity uchwały nr 282 z 15 grudnia 2015 roku - zobacz.
Uchwała została zmieniona uchwałą nr 308 z 15 maja 2018 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 139 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 334 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych   studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „budownictwo”

Tekst jednolity uchwały nr 334 z 19 kwietnia 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 138 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie  zmiany uchwały nr 333 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 190 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”

Tekst jednolity uchwały nr 333 z 19 kwietnia 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 137 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna”

Tekst jednolity uchwały nr 281 z 15 grudnia 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 136 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 296 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku „inżynieria informacji” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

Tekst jednolity uchwały nr 296 z 16 lutego 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 135 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 335 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia programu kształcenia, programu studiów, w tym planu studiów na specjalności pn.: „inżynieria drogowa”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Tekst jednolity uchwały nr 335 z 19 kwietnia 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 134 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 284 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia nowej specjalności „Zdalne systemy pomiarowe” na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tej specjalności

Tekst jednolity uchwały nr 284 z 19 stycznia 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 133 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 132 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 131 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 130 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 129 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kality

U C H W A Ł A Nr 128 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Huberta Zienkiewicza

U C H W A Ł A Nr 127 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Stępniak  i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 126 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie  wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 4 maja 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym   dr. inż. Adama Ciećki w dziedzinie nauk technicznych,  w dyscyplinie geodezja i kartografia          

U C H W A Ł A Nr 125 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Adama Ciećki w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 124 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 24 marca 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr. inż. Kamila Kowalczyka w dziedzinie nauk technicznych,  w dyscyplinie geodezja i kartografia             

U C H W A Ł A Nr 123 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Kamila Kowalczyka w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 122 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie umorzenia postępowania o nadanie dr. inż. Adamowi Doskoczowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 121 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Katarzynie Kocur-Bera

U C H W A Ł A Nr 120 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 119 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 118 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  9 maja 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 117 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym GRALBET Sp. z o.o.

U C H W A Ł A Nr 116 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z firmą CEMEX  Polska Sp. z o.o.

U C H W A Ł A Nr 115 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie kryteriów kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA INFORMACJI oraz INŻYNIERIA KOSMICZNA w roku akademickim 2018/2019

U C H W A Ł A Nr 114 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 25 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Filipiak-Kowszyk w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

Tekst jednolity uchwały nr 25 z 18 października 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 113 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego mgr inż. Darii Adamskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

Tekst jednolity uchwały nr 47 z 13 grudnia 2016 roku - zobacz.
Uchwała została zmieniona uchwałą nr 362 2018 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 112  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym   w dniu 22 lutego 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr inż. Wiolety Błaszczak-Bąk w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 111  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Wiolety Błaszczak-Bąk w dziedzinie nauk technicznych,  w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 110  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania dr. hab. inż. Roberta Duchnowskiego, prof. UWM na Opiekuna Nagrody im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana

U C H W A Ł A Nr  109 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 108  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020,  szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego

Tekst jednolity uchwały nr 9 z 13 września 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr  107 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 8 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w kadencji 2016-2020 Komisji ds. Kształcenia

Tekst jednolity uchwały nr 8 z 13 września 2016 roku - zobacz.

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 369 z 2018 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 106  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawiezmiany uchwały nr 5 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020

Tekst jednolity uchwały nr 5 z 13 września 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 105  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do organów doradczych Rektora i Senatu UWM w Olsztynie w kadencji 2016-2020

Tekst jednolity uchwały nr 4 z 13 września 2016 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 104  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów o współpracy

U C H W A Ł A Nr 103  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie  likwidacji wybranej specjalności stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku „geodezja i kartografia”

U C H W A Ł A Nr 102 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie  zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń uczelnianych

U C H W A Ł A Nr 101 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr  100 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym  w dniu 15 lutego 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym  dr inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia  

U C H W A Ł A Nr 99 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 98  Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Małgorzacie Leszczyńskiej

U C H W A Ł A Nr  97 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie podjęcia zawieszonego w dniu 25 lutego 2014 roku postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej wszczętego w dniu 3 października 2013 roku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 96 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr inż. Małgorzacie Renigier-Biłozor

U C H W A Ł A Nr 95 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” dr. inż. Karolowi Dawidowiczowi

U C H W A Ł A Nr 94 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 93Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 92 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 91 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 90 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21  lutego 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 89 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 88 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21  lutego 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 87 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Tomaszowi Oberskiemu

U C H W A Ł A Nr 86 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Oberskiego

U C H W A Ł A Nr 85 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie oraz zatwierdzenia limitu naboru w roku akademickim 2017/2018

U C H W A Ł A Nr 84 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 55 Rady Wydziału z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania, określenia zadań i zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na lata 2016 - 2020

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 55 z 17 stycznia 2017 roku - zobacz.

Tekst jednolity uchwały nr 55 z 17 stycznia 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 83 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 2017 rok

U C H W A Ł A Nr 82 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu działalności Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za 2016 rok

U C H W A Ł A Nr 80 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 79 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 77 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 76 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Stępniak

U C H W A Ł A Nr 75 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zadań Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa do realizacji w 2017 roku

U C H W A Ł A Nr 72 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie reorganizacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 71 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Rafałowi Kaźmierczakowinadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr. inż. Rafałowi Kaźmierczakowi

U C H W A Ł A Nr 70 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kaźmierczaka

U C H W A Ł A Nr 69 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy z firmą GEOPLAN

U C H W A Ł A Nr 68 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych na kierunku „gospodarka przestrzenna”

Tekst jednolity uchwały nr 281 z 15 grudnia 2015 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 67 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowanie kandydata na przewodniczącego Rady Naukowej serii Administratio Locorum w kadencji 2017-2020

U C H W A Ł A Nr 66 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17stycznia 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 65 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 64 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie osobowej

U C H W A Ł A Nr 63 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kaźmierczaka  i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 62 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich oraz powołania komisji egzaminacyjnych w związku z realizacją przewodu doktorskiego  mgr. inż. Jarosława Świdyńskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia

Tekst jednolity uchwały nr 471 z 16 kwietnia 2019 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 61 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Jarosławowi Świdyńskiemu w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia  i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

Tekst jednolity uchwały nr 471 z 16 kwietnia 2019 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 60 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Przestrzelskiego

U C H W A Ł A Nr 59 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Oberskiego  i dopuszczenia jej do publicznej obrony

U C H W A Ł A Nr 58 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 9 grudnia 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Adama Doskocza w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie geodezja i kartografia
     

U C H W A Ł A Nr 57 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Adama Doskocza w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia

U C H W A Ł A Nr 56 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie systemu oceny i awansu nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

U C H W A Ł A Nr 55 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania, określenia zadań i zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na lata 2016 - 2020

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 84 z 2017 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 54 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” mgr inż. Magdalenie Mleczko

U C H W A Ł A Nr 53 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Mleczko