2013 - Uchwały Rady Wydziału

U C H W A Ł A Nr 105 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: przygotowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do pozyskania i wykorzystania środków Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020 oraz planu zadań na rok 2014

U C H W A Ł A Nr 102 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: oceny możliwości włączenia kierunku Budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych, w struktury Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

U C H W A Ł A Nr 101 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ||| Awanse (plakat) ||| Ocena (plakat) ||| Załącznik nr 4.

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 151 z dnia 10 września 2014

Tekst jednolity uchwały nr 101 z 19 listopada 2013 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 100 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: określenia maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy

Tekst jednolity uchwały nr 30 z 13 listopada 2012 roku - zobacz.

U C H W A Ł A Nr 75 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 40 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych ||| Załącznik nr 1 ||| Załącznik nr 2

Tekst jednolity Regulaminu Praktyk Zawodowych (załącznik nr 1 do uchwały nr 40 z 12 lutego 2013 roku) - zobacz tekst jednolity

UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI (załącznik nr 1 do Regulaminu Praktyk Zawodowych) - zobacz

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ (załącznik nr 2 do Regulaminu Praktyk Zawodowych) - zobacz

REJESTRU UMÓW (załącznik nr 3 do Regulaminu Praktyk Zawodowych) - zobacz

DZIENNIK PRAKTYK (Załącznik nr 4 do Regulaminu Praktyk Zawodowych) - zobacz

U C H W A Ł A Nr 65 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: opiniowania, w zakresie dotyczącym finansowania, publikacji wybranych monografii naukowych, wszczynania przewodów doktorskich, postępowań  habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

U C H W A Ł A Nr 64 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ||| Wniosek

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 118 z dnia 15 kwietnia 2014 roku

U C H W A Ł A Nr 59 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: polityki kadrowej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

U C H W A Ł A Nr 58 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawiezmiany uchwały nr 50 Rady Wydziału z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A  Nr 57 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom i studentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

U C H W A Ł A  Nr  54 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2013-2020

U C H W A Ł A  Nr 52 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 29 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego. ||| ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.

NIEOBOWIĄZUJĄCY - zobacz w archiwum

U C H W A Ł A Nr 50 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12 marca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia składu Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej działającej pod nazwą Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

U C H W A Ł A Nr 46 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12 marca 2013 roku w sprawie:  zatwierdzenia kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”.

U C H W A Ł A Nr 40 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12 lutego 2013 roku w sprawie:  zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych. ||| Wzór porozumienia ||| Skierowanie na praktykę ||| Rejestr porozumień ||| Dziennik praktyki

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 75 z dnia 11 czerwca 2014 roku

Uchwała została zmieniona uchwałą nr 305 z dnia 16 lutego 2016 roku